Bayram ve sonrası nasıl olmalı?

02-bayram-ve-sonrasi-nasil-olmali-somuncu-baba-hulusi-efendi

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi kuşatan, kul olmanın şuurunu ve ibadetin huzurunu bizlere bir kez daha yaşatan Ramazan-ı Şerifi geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Ama aynı zamanda üç ayları, mübarek geceleri ve on bir ayın sultanını ihya ederek böyle kutlu bir bayram sabahına uyanmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayrama ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız mübarek olsun.

03-es-seyyid-osman-hulusi-efendi-darende

Hulusi Efendi’nin dilinden bir bayram hutbesi

Ramazan geldi geçti, bayrama kavuştuk. Yarın o da bizleri bize bırakıp gidiyor. Peki bir müslüman için bayram ve sonrası nasıl olmalı? İşte bu sorunun cevabını Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin irâd buyudukları bir hutbede arayacağız.

42 yıl bil fiil Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii‘inde imam-hatiplik yapmış olan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin irâd ettikleri hutbelerinden 150 tanesini içerisinde barındıran “Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler” adlı eserin 93.Hutbesi bizleri bu konuda aydınlatacak. Cenâb-ı Hak bizleri tekrar Ramazan-ı Şerifin manevi iklimine eriştirsin, bayramımızı ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlara vesile kılsın.

04-seyh-hamidi-veli-minberinden-hutbeler-hulusi-efendi

Cemâat-i Müslimîn!

Ramazan-ı şerîfi, o nûr ve sürûr ayını, elimizden kaçırdık. Gündüzleri sıyâam ve geceleri kıyam ile pür-nûr olan o mübarek ayda müminler şu fani dünyada ebedî bir hayâta mazhar olmuşlardı. O ayda müminler yeryüzünde değil, gökyüzünde yaşıyorlardı.

Gönüller pür-safâ olmuş ve âlem inşirahla dolmuş idi. Cen­net yeryüzüne inmiş veya yeryüzü cennet kesilmişti. Herkes ibadet, tâat ve zikr-i teşbih ile dünyayı unutmuş, her tarafı ilâhî bir hava tutmuştu. Bu lütuf ve kerem-i İlâhiyeye şükran, üç gün bayram yaparak birbirlerini kutladılar.

Ramazan ve bayram geçtikten sonra ruhen salâh kesb etmiş olan müminler Ramazan ve bayramda yapmış oldukları iyi ameller ve hayır ha­senattan sonra bu rûh-ı salâhı kaybederek fısk u isyana ve kötü amellere başlayacak olurlarsa, zahmetler çekerek vücûda getirmiş oldukları binaları kendi elleriyle yıkan kimselerin yaptıkları işler gibi ma’nâsız ve hatta akılsızca bir iş yapmış olurlar.

06-osman-hulusi-efendi-hutbeler-bayram-ibadet

Amellerin en güzeli devamlı olandır

Allâhü Teâlâ’nın katında amellerin en sevgilisi her ne kadar az olursa da devamlı olanıdır. Meselâ, yağmur sağanakları kovalardan dökülür gibi birden bire yağıp geçer. Bu çok, fakat kısa zamanda yağan yağmurların faidesinden ziyâde belki mazarratı olur. Fakat az az, sine sine, devamlı yağan yağmurlar yer yüzüne mezrûât ve mahsulâta, feyz, bereket verir.

Ramazanda oruç tutup teravih namazını kılan, fakat bayram ertesi ibâdeti bırakanların ibâdeti işte bu sağanak yağmurlara benzer. Senenin bütün günlerinde namazlarını devamlı bir surette kılan kimselerin kıldıkları bu namazlar sine sine yağan devamlı ve faideli yağmurlara benzer.

Hutbemizin başında okuduğumuz âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak ahd ü peymânını bozan kimseler için Kureyş kabilesinden “Rayte” adlı bir kadını misal olarak îrâd buyuruyor ki: Bu kadın her gün sabahtan öğleye kadar deve, koyun yünlerini, cariyeleriyle beraber eğirir, öğlenden sonra akşama kadar da bu eğrilmiş yünleri bozdururmuş.

Allâhü Teâlâ bizlere – siz de bu kadın gibi yaptığınızı bozma­yın ve bu ahmak kadın gibi olmayın – diyor. Ramazan-ı şerîfte dahi iyi ameller oruç ve teravih gibi ibâdetler yaptıktan sonra ibâdet ve tâati bırakıp günaha batmaya başlayan kimselerde öğleye kadar yün eğirip, öğleden sonra eğirdiği yünleri bozan akılsız kadın gibi olmuş olurlar.

Her hangimizin hurmalıkları, bağ ve bostanları olup, hurmalıklar, bağ ve bostanlardaki ağaçların altlarından gürül gürül nehirler aksa ve bol su sayesinde her nevi meyvelerden bu bağ ve bostanlar dolsa ve taşsa ve bunların sahibi olan herhangi birinizin küçük küçük evlatlarınız kalsa ve size dahi ihtiyarlık gelse çatsa tam bu sırada bir sam yeli gelip ve yıldırım düşüp ve bu hurmalıklarınız bağ ve bostanlarınız yansa ve kurusa, hâli nasıl olursa; Allâhü Teâlâ’ya ibâdetten sonra tâat ve ibâdeti bırakan kimsenin hâli de öyle olur.

05-osman-hulusi-efendi-hutbeler-namaz-ramazan

Mü’minlerin 5 bayramı vardır

Bilin ki; mü’minle­rin beş bayramı vardır: Bunlardan;

Birincisi: Herhangi müminin hiçbir günah işlemeden defterine hiçbir günah yazılmadan geçirmiş olduğu gündür.

İkincisi: Dünyadan îmânla göçtüğü, îmânla çene kapayarak Allah’a kavuştuğu gündür.

Üçüncüsü: Sırattan selâmetle geçip Cehennemden yakasını kurtardığı gündür.

Dördüncüsü: Cennete girdiği gündür.

Beşincisi: Allah (c.c)’ın cemâl-i bâ-kemâlini gördüğü gündür ki işte müminlerin bu bayramı, bayramların bayramıdır.

Allâhü Teâlâ hazretleri cümlemizi melekler gibi ehl-i tâat olanlardan ey­leyip cemâl-i bâ-kemâlini görmek bahtiyarlığına eren kullarından eylesin. Amîn.

161 Paylaşımlar