Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi

Es Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

İnsanlığa adanmış bir ömür: Osman Hulusi Efendi

Vakfımızın kurucusu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi 1914-1990 yılları arasında Darende‘de yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri‘ne oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimiz(sav)’in soyundandır.

Babası Somuncu Baba ahfâdından Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fatıma hanımdır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Darende Somuncu Baba Camii’nde görev yapmıştır.

osman hulusi efendi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi Hulûsi Efendi’nin; gazel, ilahi, kaside, rubaiyyat ve müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir.

Her zaman halkın yanında Hakk’la beraber olma yüceliğini, Hulusi Efendi ’nin şahsında ve eserlerinde görmek mümkündür. Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlâkıyla sergilemiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı sever” prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapmış ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biri haline gelmiştir.

Cami yaptırma dernekleri, okul yaptırma dernekleri, okul aile birliği başkanlıkları, fabrika ve sulama projeleri gibi bir çok alanda hizmetleri bulunan Osman Hulusi Efendi, başkanlığını yaptığı 20 civarındaki derneği bir çatı altında toplayarak 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı‘nı kurmuştur.

14 Haziran 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’nin kabri şerifleri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi haziresinde yer almaktadır. Yüzyıllar önce Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin atmış olduğu insanlığa hizmet anlayışı kuruculuğunu yaptığı Hulusi Efendi Vakfı aracılığı ile günümüzde devam ettirilmektedir.

osman hulusi efendi eserleri
divani hulusi darendevi hakkinda bilgi
mektubati hulusi darendevi hulusi efendi vakfi
seyh hamidi veli minberinden hutbeler