Kadir Geceniz Mübarek Olsun

kadir gecesi

Kadir Gecesi ve Kadir Suresi

İslâm Âlemi olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi‘ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Rabb’imizin Kur’ân-ı Kerîm’in Kadir Suresi‘nde “Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? diye hitâp etmektedir. Kadir Gecesi‘nin bizlere verdiği bir çok mesaj bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kur’ân-ı Kerîm‘in bu gece indirilmeye başlamasıdır.  Bir diğeri bu gecenin bin aydan daha hayırlı olmasıdır ki bu da bir insan ömrüne bedel bir gece olduğunu gösterir. Bir diğer mesaj ise Cebrâil(as) ve diğer meleklerin yer yüzüne inmesi ve tan yerinin ağarmasına kadar yer yüzünün bir esenlik olmasıdır.

Cenâb-ı Allah bu gecenin kadrini bilen layıkıyla bu gecenin maneviyatından istifade eden kullarından eylesin.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi 42 sene imamlık yaptığı Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi‘nde irâd ettiği bir hutbelerinde bu gecenin önemini ve bu gece yapılması gereken ibadet ve davranışları çok güzel ifâde etmiştir. Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler isimli eserin 110. hutbesi şu şekildedir:

kadir gecesi onemi

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!

Mevsimlerin kendilerine göre birtakım özel karakterleri bulun­duğu gibi, sene içerisinde mevcut olan mübarek gün ve gecele­rin de diğer gün ve gecelere nisbetle bazı hususiyetleri vardır.

Mevsimler içerisinde güneşin tesirinin arttığı, her türlü nîmetin mebzul olduğu, bir yaz mevsimi bulunduğu gibi, sene içerisin­de de Allâhu Teâlâ hazretlerinin rahmetinin bol bol saçıldığı, gök kubbelerinin ardına kadar açıldığı, mübarek gün ve geceler mev­cuttur.

Aslında, zamanların ve mekânların birbirlerine üstünlüğü dü­şünülemez. Fakat; bazı zaman ve mekânlarda meydana gelen fevkalâde olaylar, o zamanın kadir ve kıymetini artırır, diğerleri­ne üstün kılar.

Muhterem Müslümanlar!

İşte böyle fevkalade gecelerden birisinin gölgesi bize yaklaşı­yor. Ramazanın yirmi yedinci gecesine müsadif gece, mübarek Kadir Gecesi’dir. Kadir Gecesi‘ni diğer gecelere üstün kılan, fev­kalâde hadîse ise; insanlığı küfürden îmâna, zulmetten nura, dalâletten hidâyete ulaştıran, insana insan olmanın verdiği şeref ve haysiyetini öğreten, kâinata yeni bir yaşama nizâmı getiren, Kur’ân-ı Kerîm’in Hazret-i Peygamber (s.a.v)’e ilhak olmasıdır.

“Ramazan ayı öyle bir aydır ki, Kur’ân-ı Kerîm o ayda indiril­miştir.” (Bakara, 185.) âyet-i kerîmesiyle Kur’ân-ı Kerîm Ramazan ayında indirilmiştir. “Biz onu, yani Kur’ân-ı Kerîm’i Kadir Gece­sinde indirdik.” (Kadr,ı.) âyet-i kerîmesiyle de Ramazan ayı içerisin­de bulunan Kadir Gecesi‘nde indirmeye başladığını Allâhu Teâlâ haber vermektedir.

Muhterem Müslümanlar!

Kadir Gecesi takdîr edemeyeceğiniz kadar büyük bir gecedir. Allâhu Teâlâ hazretleri bu gecenin kıymetini anlatmak için “Ka­dir Gecesi – içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan -bin aydan da­ha hayırlıdır.” (Kadr,3.) buyurmaktadır. Yine rivayete göre; Kadir Gecesi içerisinde öyle bir an vardır ki; o ana rastlayan duâ mut­laka kabul edilir, reddedilmez.

Bir şair de Kadir Gecesi‘ni şöyle anlatır:

Ne hayırlı gecedir bu ne mu’azzam bir an

Bu gece başladı izzetle tulûa Kur’ân 

Beşerin ruhuna bir feyz-meâbı kattı

Açtı zulmetleri dünyaları aydınlattı

 

Ne şereftir ki semâ-pânâ melekler bi’l-ikrâm

Sana vermektedir ümmet-i merhume selâm

Sen de ey şanlı şerefli mu’azzez ümmet

Eyle ma’bûdunu bir uecd ile zikre gayret

 

Pertev-i zikr ile şu mâbed-i akdes dolsun

En mukaddes emelin hazret-i Allah olsun

kadir gecesi namaz

Kadir Gecesi nasıl ihyâ edilmeli?

Azîz Kardeşlerim!

Böyle şânı yüce bir geceyi Müslümanlar nasıl ihya etmelidir? Bunu da yüce Peygamberimizin tavsiyelerinden öğrenelim: “Faziletine inanarak mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Ge­cesini ihya eden kimsenin günahları bağışlanır.” buyuruluyor.

Hazret-i Aişe (r.ah) validemiz bu geceyi ihya etmek hususun­da; “Yâ Resûlallâh hangi gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam o gecede ne diyeyim?” diye sormuştu da sevgili Peygambe­rimiz de cevaben: Allâhım! Sen afu edicisin, afu etmeyi sever­sin. Beni de afv eyle’ diye duâ et.” buyurmuşlardır. ( Kadir Gecesi Duası )

osman hulusi efendi

O halde Müslüman kardeşim!

Mübarek gecenin kıymetini bil, bu gecenin fazîletini aile efrâdına duyur, onları da bu gecenin feyzinden istifâde etmeye teşvik et. Böyle geceleri fırsat bilerek, küçük çocuğu camiye, cemâate götür ve onu camiye alıştır.

Bu geceyi ihya edebilmek için kaza namazların varsa onları da kıl, yoksa nafile namaz kıl, Allâhu Teâlâ’yı zikr ü teşbih et. Günahla­rından nedametle tevbede bulun, çok çok Kur’ân-ı Kerîm oku. “Allah’ım! Sen afv edicisin, afv etmeyi seversin. Beni de afv ey­le.” duasına devam et.

Geçmişlerin için hayır duada bulun, bü­yüklerine ve Müslüman kardeşlerine kandil tebriğine git. Fakir, fukarayı, yetimleri, kimsesizleri, yolda kalmışları sevindir. Allâhu Teâlâ’nın sana verdiği sayısız nîmete şükret ki; hem Kadir Gece­sini ihya etmiş ol, hem de Allâhu Teâlâ sana olan nimetlerini kat kat artırsın.

Cenâb-ı Vâcibu’l-vücûd hazretleri cümlemize bu mübarek ge­cenin ihyasını müyesser kılsın. Amîn