Vakıf Senedi

Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ VAKFI VAKIF SENEDİ

KURULUŞ

Madde 1 – Bu vakıf, senedinin sonunda yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanununun 903 sayılı Kanunla değişik 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine uygun olarak Tüzel kişiliğe sahip bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

Madde 2 – Vakfın adı ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ VAKFI’ dır. İş bu resmi senette sadece ‘Vakıf’ denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 3 – Vakfın merkezi Malatya İli, Darende İlçesi olup, Adresi; Zaviye Mah. Hacı Hulusi Efendi Cad. No;85’tir.

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları gibi birimler açılabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 4 –

1. Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak,

2. Eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek,

3. Tarihi ve Kültürel değerlere haiz eski eserler ile doğal çevreyi korumak, yaşatmak, ihya ve imar etmek, bu suretle iç ve dış turizm ile gelecek nesillerin hizmetine sunmak.

4. İnsanlar arasında, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak,

5. Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle milli ve manevi değerlerimizin bütünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunmak,

* Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Resmi Gazetenin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. Sayfasında ilan edilmiştir.

Vakıf Senedinde Darende Asliye Hukuk Mahkemesinin; 10.11.1990 Tarih, E: 1990/147, K: 1990/251 sayılı , 02.07.1991 Tarih, E: 1991/54, K: 1991/121 sayılı, 29.04.1993 Tarih, E: 1993/33, K: 1993/13 sayılı, 04.04.2006 Tarih, E: 2006/16, K: 2006/53 sayılı kararları ile değişiklikler yapılmıştır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5- Vakfın gayelerini gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Bütün eğitim ve öğrenim kademelerindeki öğrencilerin yetişmeleri hususunda ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, karşılıklı ve karşılıksız burs verir, öğrenci yurt ve pansiyonları ile üniversiteye hazırlık dershaneleri, yabancı dil, bilgisayar gibi kurslar ile mesleki ve beceri kursları açar ve işletir.

2. Kanunların müsaadesi ile her seviyede eğitim ve öğretim müesseseleri açar ve idare eder. Kurulacak eğitim müesseselerinin en az % 10 ‘u yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilir.

3. Kitap telif ve tercüme ettirir, yayınlar kütüphane ve ilmi araştırma merkezleri açar, gazete, dergi, broşür yayınlar, matbaa kurar, yayın evleri açar, göz ve kulağa hitap eden yayınlar (Video, bant , kaset , film vb. ) yapar.

4. Türkiye’nin her yerinde camii, Kur’an Kursu ve eğitim öğretim binaları ile yardımcı üniteleri yaptırır, onarır.

5. Hastane, sağlık ocağı gibi tedavi kurumları yapar, işletir. Sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10 ‘u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir. Ayrıca fakir hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere Devlete ait sağlık kurumlarına araç, gereç ve malzeme temin eder.

6. Vakfa yapılan her türlü ayni ve şartlı bağışları kabul eder, amacına uygun olarak sarf eder ve dağıtır.

7. Mali yardım kabul ederek ayrı bir hesapta toplar, bunların verilmesi gereken yerlere sarf eder.

8. Fakir çocukların sünnet ettirilmesi, Ramazan’da iftar yemeği verilmesi gibi milli örf ve adetlerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

9. Kimsesiz, dul ve yetimler ile zihinsel ve bedensel engellileri himaye eder, bu kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bu amaçlar doğrultusunda, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri, yetimhaneler ve bunlara benzer her türlü tesisler kurar ve işletir, mevcut kuruluşlara yardımcı olur.

10. Gayesini gerçekleştirmeye yarayan ve Devlet’in kamu görevleri arasında yer alan diğer dini , hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

11. Yurt içi ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapar veya ilgili kişi ve kurumlara yaptırır, bu amaçla başta üniversiteler olmak üzere her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, araştırma sonuçlarından gerekli gördüklerini katalog ve kitap halinde yayınlar.

12. Vakfın mal varlığının arttırılması gayesiyle işletmeler, şirketler kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur, hisse senetleri satın alır.

13. İnsanlar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak maksadıyla yurt içi ve yurt dışı seyahatler, toplantılar tertip eder, geziler için seyahat acentaları ile işbirliği yapar.

14. Vakfımızın kurucusu Es Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin ecdatlarının kabirlerinin bulunduğu ve restorasyonu vakfımız tarafından yapılan Şeyh Hamid-i Veli Camii ve yine Vakfımızca inşa ettirilen Abdurrahman Erzincani Camii, Medineli Abdurrahman Gazi türbesi ve külliyeleri, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği başta olmak üzere bu evsaftaki mekânların bakım, onarım, özel güvenlik v.s. ihtiyaçlarını karşılar.

15. Darende İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerden ihtiyaç duyulanlara elbise, ayakkabı, kitap vs. tedarik eder sağlık yardımlarında bulunur. Bu yardımlardan diğer okullarda okuyan öğrenciler de faydalandırılır.

16. Aşevi açar.

17. Tarihi ve kültürel değerlere haiz eski eserleri ve doğal çevreyi ihya ve imar maksadıyla yetkili makamlardan izin almak suretiyle restorasyon, restitüsyon, rölöve projeleri hazırlar veya hazırlattırır, uygular, ağaçlandırma ve çevre koruma faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla faaliyet gösterenlere yardımcı olur.

18. Kaza ve afetlere uğrayanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

19. Maddi imkanı olmayan muhtaçlarla, kimsesizlere doğum, ölüm ve evlenmelerinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

20. Vakıf gayesine yönelik olarak başarılı çalışmalar yapan, şahıs, dernek ve müesseselere ödül tercih eder.

21. Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek ve kurumlarla işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmada bulunur.

22. Vakıf gayelerini benimseyen, vakfa ilgi duyan yurt dışındaki işçilerin meseleleri ile ilgilenir, onlara yardımcı olur.

23. Yurt dışından yapılacak her türlü yardımları kabul eder, gayesine yönelik kullanır.

24. Gerektiğinde her tür, kademe ve derecede özel okullar ( Yüksekokullar ve üniversiteler dahil ) özel eğitim, öğretim kurumları açar ve işletir.

25. Belediyeler ile işbirliği yapar.

26. Vakfın gayelerini benimseyen vakfa ilgi duyan kimseler için yerleşme merkezleri ( konut , iş yeri ) ve diğer sosyal tesisler kurar ve bu tür faaliyetlere katkıda bulunur, ortak olur.

27. Darende için gerekli diğer dini, hayri ve sosyal faaliyetlerde bulunur.

28. Tarihi, kültürel ve manevi değerlerimizin en güzel şekliyle muhafazası, tanıtımı ve bunların gelecek nesillere aktarılması gayesiyle müze, tanıtım merkezleri ve sanat galerileri açar.

29. Gerek Vakıf hizmetlerinin tanıtımı amacıyla, gerekse ilim, kültür ve sanat alanlarında yurt içi ve yurt dışında panel, seminer, sempozyum, konferans, konser, turne, gala, anma günleri gibi ilmi, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenler, düzenleyeceklere katkıda bulunur.

30. Vakıf hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla her türlü ( kermes) hayır çarşısı, müzayede, sergi, fuar ve organizasyonlar düzenler, düzenlenenlere katılır ve/veya katkıda bulunur.

31. Geleneksel Somuncu Baba Sebil Ekmeğinin yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve tanıtımını yapar ve yaptırır,

32. Vakıf ve bağlı birimlerin korunması amacıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla özel güvenlik birimi oluşturur veya bu hizmeti diğer özel kurumlardan sağlayabilir.

33. Gençlerimizin daha sağlıklı yetişme ve gelişmeleri için amatör sporun gelişimi ve sosyal hayatın zenginliğini sağlamak gayesiyle spor tesisleri kurar ve işletir, kurulmuş olanlara ve sporculara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

34. Yurtiçi ve yurtdışında kurban bedeli toplayarak, vekâleten kurban kesimi ve dağıtımı noktasında her türlü organizasyonu yapar.

35. Vakfın, insanlar arasında ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışma amacını gerçekleştirmeye katkı sağlamak üzere gerektiğinde gençlik ve kadınlar komisyonu oluşturur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 6- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, kiraya vermeye, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,

Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, kamu kurumları hariç bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sanayi, zirai, alanlar ile madencilik, turizm, ulaştırma, özel güvenlik sahalarında olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, uluslar arası faaliyet ve işbirliğinde bulunmaya, yurt dışında şube ve temsilcilik açmaya,üst kuruluşlara üye olmaya,

Vakfın menfaatine uygun olarak yabancılarla ticari ortaklık kurmaya, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, patent, marka, Know-how ( teknik bilgi ) ve teknik yardım anlaşmaları yapmaya,

Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 7 –

a- Mütevelli heyetince yaptırılan ve mülkiyeti vakfa ait olan Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine sunulan 1974 yılında inşa edilen 12 derslikli okul binası ve müştemilatı,

b- Mütevelli Heyetince yaptırılan ve hizmete hazır durumda bulundurulan 5 katlı bina ve demirbaş ve müştemilatı

c- Kız Kur’an Kursu binası ve müştemilatı

d- Üzerinde binaların bulunduğu 20 dönümlük arsa

e- Darende ilçesi Hacı derviş Mahallesinde 78 m2 Hane bahçe

f- Darende İlçesi Hacı derviş mevkiinde 91 m2 bahçenin 1/3 hissesi

g- Gürün İlçesi Emin Bey Mah. 277 m2 yüzölçümlü hane

h- Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi 1509 m2 ada 1 parselde kayıtlı 368 m2 yüzölçümlü bahçeli ev

i- Darende İlçesi Sungur Mahallesi 45 ada 3 parselde kayıtlı 5507 m2 tarlanın ½ hissesi

j- Darende İlçesi Gökyar Mahallesi Dinarbağı mevkiinde 3676 m2 yüzölçümünde tarlanın 1/3 hissesi

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a- Vakfın amacına uygun yurt içi ve yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden, ayni, nakdi ve her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d- Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 9 – 4962 sayılı Kanunun 20. Maddesi hükmü uyarınca;

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3’ü) nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 10 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir;
a- Mütevelli Heyeti
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 11- Vakfın Mütevelli Heyeti (9) kişiden oluşmaktadır. Mütevelli Heyeti Vakfın en yetkili organıdır.

Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından Başkan ve ikinci Başkanı seçer. Mütevelli Heyet Başkanı aynı zamanda Vakfın da Genel Başkanıdır. Hamid Hamidettin ATEŞ hayatta olduğu sürece Mütevelli Heyeti Başkanı ve Vakıf Genel Başkanıdır.

Vakfın amaç ve hizmet politikalarına, vakıf misyonuna aykırı hareket eden Mütevelli Heyet Üyesi, Mütevelli Heyet Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kararı ile Mütevelli Heyet Üyeliğinden çıkarılır.

Mütevelli Heyet Üyeliklerinin ölüm, istifa veya çıkarılma gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet Üyelerinden en az ikisinin teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ile yeni üye seçimi yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 12 – Mütevelli Heyeti,

a- Bilânço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b- Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli Heyet ayrıca Mütevelli Heyet Başkanının veya Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine ya da Mütevelli Heyet Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli Heyet Başkanı olmadığı zamanda Heyete ikinci Başkan, Başkanlık yapar. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda hazır bulunanlardan birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve Vakıf organları ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda kararlaştırılır.

Her üyenin tek oy kullanma hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile yeni Mütevelli Heyet Üyesi seçimi ya da boşalan Mütevelli Heyeti üyeliği seçimi için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisi(2/3)’dir.

Alınan kararlar, heyet üyelerince imzalanarak tutanaklara bağlanır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13 -‘ Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a- Yönetim Kurulunu seçmek,

b- Denetim Kurulunu seçmek,

c- Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d- Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e- Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f- Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinden kamu görevlisi olmayanlara huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g- Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

i- Boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliği için seçim yapmak,

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde veya Vakıf hizmet politikalarına aykırı hareket ettikleri kanaatine vardığında mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden Vakıf Genel Başkanının onayı ile görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14 – Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi üyeleri arasından veya Vakıf dışından üç yıllığına seçilecek (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Mütevelli Heyetçe yeni üye seçimi yapılır.

Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Başarılı Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15 – Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a- Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b- Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli gördüğü her türlü iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

c- Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d- Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e- Görev, yetki ve sorumluluklarını açıkça belirlemek kaydıyla Vakıf Genel Müdürlüğü, Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir,

f- Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, bunlarla ilgili talimatları hazırlar, gerektiğinde işlerine son verir.

g- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları gibi birimler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h- Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i- Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j- Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k- Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l- İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 16 – Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye, bankalarda hesap açmaya, ihalelere girmeye ve buna benzer diğer hususların ifasında yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 17 – Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya Vakıf dışından üç yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Vakfın yıllık iş, işlem ve faaliyetleri yılda en az bir defa denetlenir. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek denetim raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyete verilir.

Vakıf, Denetim Kurulu üyeleri, Vakıf Genel Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yasalar ile bu konuda yetkili kılınanlar dışında hiçbir şahıs, kurum veya kuruluş tarafından denetlenemez.

Vakıf Genel Başkanı, istediği anda Vakfı denetim ve teftişe tabi tutabilir. Denetim Kuruluna bir konunun teftiş ve tahkikini yaptırabilir. Teftiş, tetkik ve tahkikat raporları, Mütevelli Heyetince karara bağlanır.

HUZUR HAKKI

Madde 18 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden kamu görevlisi olmayanlara huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19 ‘ Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun talebi veya Mütevelli Heyet Üyelerinin en az üçünün yazılı teklifi, Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ve Vakıf Genel Başkanının onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20 – Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ve Vakıf Genel Başkanın onayı ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, Darende Zaviye Mahallesinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Camii ve Külliyesini koruma ve yaşatma amacını taşıyan bir vakıf veya derneğe devredilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 21 – Vakıf hesap dönemi takvim yılıdır.

KURULUŞ VE TESCİL

Madde 22 – Bu vakfın kuruluşu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ile mütevelli heyeti tarafından gerçekleştirilmiş olup, vakıf senedindeki her türlü değişikliğin icra ve tescilini yaptırmak üzere Hamid Hamidettin ATEŞ yetkilidir.

VAKFIN KURUCULARI VE İLK MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 23 – Vakfın kurucuları aynı zamanda vakfın ilk mütevelli heyetidir. Mütevelli heyetine, daha önceden vakfa üye olmak kaydı ile yeni üye alınabilir. Mütevelli heyetinin bu husustaki kararı da başkanın onayına tabidir.

İlk Mütevelli Heyeti :

1. H.Osman Hulûsi ATEŞ
2. Mahmut Kemal ATEŞ
3. Metin GÜLSEREN
4. Kamil AKGÜL
5. Zülkarni YILDIRIM
6. Mehmet YUVALI
7. Ahmet Tacettin ATEŞ