Hakiki ve tam müslüman nasıl olur?

02-hakiki-muslumanin-ozellikleri-hulusi-efendi

Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler

1945-1987 yılları arasında Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi ‘nde imam hatiplik görevinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, cuma namazlarında irâd ettikleri hutbeleri ile mü’minlerin gönüllerine hitâb etmiş çeşitli nasihatlarda bulunmuşlardır.

Kuruculuğunu yaptığı Hulusi Efendi Vakfı tarafından neşredilen Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserde 42 yıl içerisinde irâd ettikleri hutbelerden 150 tanesi seçilerek insanlığın hizmetine sunulmuştur.

03-ali-imran-suresi-ayet-musluman-kabe

Hakîki Müslümanın Özellikleri

Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserde 65. sırada yer alan hutbelerinde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi “Hakiki ve tam Müslüman nasıl olur?” sorusunun cevabını Kur’an-ı Kerim’de arayarak hakiki mü’minin vasıflarını 34 maddede toplamışlardır.

“Ey îmân edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” (Âl-i İmran Suresi,102)

Hutbeye Âl-i İmran Suresi 102.ayet ve meali ile başlayan Osman Hulûsi Efendi ardından hakîki mü’minin vasıflarını şu şekilde sıralamışlardır:

04-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!

Hakîki ve tam Müslüman nasıl olur?

Kur’ân-ı Kerîm’de beyân buyurulduğuna göre hakîki bir Müslümanın başlıca evsâfı şunlardır.

1- Allah (c.c)’ın birliğine ve Allah’tan başka tanrı olmadığına, meleklere, Allah’ın gönderdiği kitaplara, Peygambere, âhiret gününe, hayır ve şer her şeyi Allah’ın yaratmasıyla olduğu­ na, kalbi ile inanır ve inandığını dili ile ikrar eder.

2- Allah (c.c)’ın emrettiği ve Peygamberin gösterdiği şekilde namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir, yetimlere, yoksulla­ra, muhtaçlara, hısım ve akrabalarına, yolda kalmışlara mal ile seve seve yardımda bulunur.

3- Mühim ve tehlikeli vaziyetlerde katiyen sarsılmaz, gevşeklik ve telaş göstermez.

4- Felâketleri metanetle karşılar, muvaffak olmak için bütün kudretini sarf eder ve nihayet çaresizliğe karşı tahammül gösterir.

5- Ana ve babaya itaat eder. Onlara karşı gelmez, onların kalbi­ni kıracak sözlerde, işlerde bulunmaz.

05-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

6- Sözünde durur, ahdinde yaptığı mukavele ve muahedelerin­de sâdık kalır.

7- Emânete hıyanet etmez.

8- Bütün vazifelerini en iyi yapmaya çalışır.

9- Üstünü, başını, oturup, yattığı yeri, kabını kaçağını kirden, pastan; kafasını ve kalbini kötü fikirlerden ve fena huylardan cismen ve ruhen temizliğiyle herkese örnek olmaya çalışır.

10- Allah (c.c)’a ve Peygambere itaat eder ve ahlâkî vazifelerini tamamen yapar.

06-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

11- İnsanlar arasında fesâd çıkarmaz. İnsanları birbirine düşüre­cek sözlerden ve işlerden sakınır.

12- Kimsenin ayıplarını ve gizli hallerini araştırmaz ortaya dökmez.

13- Bilmediği bir şey hakkında hüküm vermez.

14- Başkalarına karşı kibirli olmaz, büyüklük satmaz.

15- Kötülüğün ve hayâsızlığın her türlüsünden, gizlisinden ve açı­ğından, büyüğünden ve küçüğünden sakınır.

07-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

16- Özü sözüne, içi dışına uygun olur.

17- Her nerede olursa olsun velev ki aleyhinde bile olsa hak ve adaletten ayrılmaz.

18- Düşmanlarına karşı da adaleti gözetir, onların düşmanlıkları dolayısıyla adaleti çiğnemez.

19- Yalan yere yemin etmez. Yalan şâhidliği yapmaz. Haksızlığa karşı nefret duyar.

20- Alçak ve süflî azrulara uyarak doğru yoldan sapmaz.

08-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

21- İsraftan ve cimrilikten sakınır.

22- Ne eli ile, ne dili ile kimseyi incitmez.

23- Komşularını çok sayar ve onları asla gücendirmez.

24- Varlık zamanında da, darlık zamanında da başkalarına yar­dımda bulunur.

25- Öfkelerini yenerek kusur ve kabahatleri afv eder.

26- Bir kötülük işleyecek veya bir haksızlık yapacak olursa he­men Allah (c.c)’ı hatırlayarak ondan afv ve mağfiret diler. Yaptığına pişman olur.

09-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

27- Her iyi işe arka çıkar, fenalığa asla yardımcı olmaz, kötüleri

28- Dargınları barıştırır, kin tutmaz, umûma faydalı bir insan ol­mağa çalışır.

29- Başka milletlerin nasıl yükseldiğini, nasıl gerilediğini ve nasıl düştüğünü tedkîk ve tetebbu ederek ibret alır. Ve başkalarının düştükleri hatâlara düşmemeğe çalışır.

30- İlim ve hüneri, hikmet ve hakikati nerede bulursa oradan al­makta kusur etmez.

31- Dünyâ ve âhiret işlerinde ilmi kendisine rehber yapar.

10-osman-hulusi-efendi-hakiki-musluman-ozellikleri

32- Dünyâ için hiç ölmeyecekmiş gibi çalışır. Yarın ölecekmiş gi­bi de âhiret için hazırlanır.

33- Allah yolunda, millet ve memleket uğrunda fedâkârlıktan, yerine göre canını feda etmekten çekinmez.

34- Bir Müslüman için en büyük gaye, hakîki bir Müslüman ol­maya çalışmak, Müslümanlığın ta’lîm ve telkîn eylediği faziletleri yaşamak ve yaşatmak ve bu suretle bütün insanla­ra örnek olmaktır.

İşte hakîki Müslümanın vasıfları bunlardır. Cenâb-ı Hak cümle­mizi tevfîkât-ı Sübhâniyyesine mazhar buyursun. Âmîn.